Dnes je Neděle 26.5.2024 a svátek má Filip | V databázi máme 4 808 receptů


Podmínky používání

Podmínky používání serveru www.receptynadoma.cz (dále jen server)

Definice provozovatele: Provozovatelem je společnost NašePeníze.cz, s.r.o. se sídlem Křičkova, Teplice (O nás – kontakty).

Definice uživatele: Uživatelem je každý návštěvník stránek na doméně i jakékoliv subdoméně receptynadoma.cz

Před procházením stránek je každý uživatel povinnen přečíst si podmínky používání. V případ, že s nimy nesouhlasí, je povinen stránky na adrese receptynadoma.cz opustit.

Veškerá Data zadaná uživatelem musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí jej porušovat.
Na Serveru je zejména zakázáno publikovat jakákoli Data:
s pornografickým obsahem;
jejichž obsah by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem;
jejichž obsah by byl v rozporu s tímto licenčním ujednáním;
jejichž obsah by mohl poškodit třetí osobu;
jejichž obsah je copyrightován;
jež obsahují osobní údaje porušující zákony;
jejichž obsah propaguje komerční služby; nebo jiné servery s podobnými službami jako server www.receptynadoma.cz, nebo firmy.receptynadoma.cz;
obsahující urážlivé, vulgární, rasistické příspěvky, nebo příspěvky které jsou neplacenou reklamou.
Všechna Data zadaná uživatelem mohou být cenzurována provozovatelem serveru.
Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah veškerých dat zadaných Uživatelem.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které bylo způsobeno uživatelem.
Uživatel smí služby serveru používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem.

Uživatel souhlasí s tím, že

Provozovatel může zveřejnit jakákoli data zadaná uživatelem, vyjma přihlašovacího hesla. Uživatel souhlasí s dalším šířením vloženého obsahu včetně fotografií a obrázků do kterých Provozvatel může vložit vodoznak obsahující logo, nebo jiný text. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Provozovatel není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru.
Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne vložením na Server mohou být použita třetí osobou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob a následky těchto zásahů.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Provozovatel Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.
Uživatel tímto vyslovuje souhlas ke zpoplatnění zobrazování části, nebo celého serveru.

Uživatel je povinen

respektovat aktuální podmínky používání uvedené na internetovém serveru dostupném na internetové adrese http://www.receptynadoma.cz/…uzivani.html
zdržet se propagování konkurenčních služeb či využívat služby Serveru pro jiné komerční účely.
Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
Pro Data, která uživatel na Server vkládá mohou platit další pokyny a omezení. Tyto jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen je respektovat.

Uživateli je zakázáno

zřizovaní několika uživatelských účtů, které by byly zřízeny za účelem umělého zvýšení prostoru pro jeho prezentaci a za účelem klamání ostatních uživatelů serveru.
úmyslně podporovat, umožňovat nebo se zapojovat do jakýchkoliv nelegálních činností, včetně přenosu komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, porušování vlastnických a autorských práv.
neoprávněně využívat Data a neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost Serveru nebo narušovat bezpečnost Serveru ve snaze získat neoprávněný přístup.
Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám.

Uživatel nemá nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené:


případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru
případným únikem informací o uživateli účtu
jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru

Uživatel služeb Serveru odpovídá

za to, že využíváním služeb Serveru nepoškozuje jakákoli práva třetích osob.
za případné škody vzniklé provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání ze strany uživatele. Tuto škodu je uživatel povinen uhradit ve skutečné výši.

Provozovatel se zavazuje, že

informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, nezneužije k žádné činnosti, která by mohla prokazatelně poškodit Uživatele služeb Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo


na změnu těchto podmínek užití služeb Serveru, a to i bez předchozího upozornění.
ze Serveru odstranit uživatelský účet:
který slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
který byl vytvořen tak, aby zvolená přezdívka budila pohoršení či byla v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly;
který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
při nedodržení jakéhokoli bodu tohoto ujednání zrušit uživateli účet a to bez udání důvodu.
Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.
Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru.

Zrušení uživatelského účtu

Pro využití všech služeb serveru slouží přihlášení přes údaje Facebook, gmail, Seznam, Open ID. Provozovatel serveru prohlašuje, že případně získané údaje nebude poskytovat třetím osobám.

Uživatel, který se řádně zaregistroval přímo na Serveru má právo na odstranění svého uživatelského účtu.
Odstranění účtu znamená že budou odstraněna veškerá Data zadaná Uživatelem a Uživateli již nadále nebude dovoleno využívat služeb Serveru pro něž je nutné mít platný uživatelský účet.
Zrušení účtu Uživatel provede Kliknutím na odkaz „Zrušit účet“ v nastavení uživatelského profilu. V případě, že není v nastavení volba zrušení účtu, může o zrušení zažádat zasláním emailu na webmaster@nasepenize.cz, přičemž žádost musí odeslat z emailu uvedeného při registraci.
V případě, že uživatel zapomněl heslo a nemůže se přihlásit do svého profilu, může si nechat heslo zaslat na email uvedený při registraci kliknutím na odkaz „zaslat heslo“

Závěrečná ustanovení


Uživatel bere na vědomí, že zřízením uživatelského účtu, nebo přihlášním přes jiný existující účet má právo využívat služby Serveru.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách Serveru pouze proto, že jich nevyužívá.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost informací a autentičnost fotografií zveřejněných na Serveru. Provozovatel neprodleně odstraní ze Serveru fotografii(e), u nichž existuje důvodné podezření ze strany provozovatele, nebo byl na tuto skutečnost upozorněn třetí osobou, že nesplňuje podmínku autentičnosti nebo porušuje jiná ustanovení tohoto ujednání, a to bez udání důvodu.

Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná Data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená Data vymazána z databáze. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Uživatel poskytuje Provozovateli následující práva k veškerým výsledkům jeho činnosti na Serveru a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Za poskytnutí oprávnění Provozovatele k těmto výsledkům činnosti uživatele nenáleží Uživateli úplata.
 


Poslední přidané recepty

Pár rad a tipů

NewsletterNejoblíbenější recepty

ReceptyNaDoma.cz na Facebooku    Naši partneři:

  • Profesionální vývoj a správa webových aplikaci